• Wir garantieren bis zu 40% mehr Energie
  Wir garantieren bis zu 40% mehr Energie
 • Dach von Energie gebaut
  Dach von Energie gebaut
 • Wechselrichter und Energiespeicher
  Wechselrichter und Energiespeicher
 • Innovative Technik
  Innovative Technik
 • Umweltfreundlich
  Umweltfreundlich
 • Moderne Lösungen
  Moderne Lösungen
 • Photovoltaik-Module
  Photovoltaik-Module
 • Vorteile der Photovoltaik
  Vorteile der Photovoltaik

D

Warszawa 7 stycznia 2019

 

 

Oferta Zakupu Akcji Spółki

Solar-Energy S.A.

 

Niniejsza Oferta zakupu akcji (zwanej dalej „Ofertą”) spółki Solar-Energy S.A. z siedzibą w Warszawie, (zwanej dalej „Spółką”) jest ogłaszana w celu realizacji Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Solar-Energy S.A. z dnia 2 października 2018 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych Spółki w trybie art. 362 § 1 pkt 5 KSH oraz w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych (dalej: „Uchwała WZA”).

 

Uchwała WZA przewiduje w szczególności, że m.in. :

 

(a)  akcje własne mogą być nabywane przez Spółkę w ramach programu skupu akcji własnych przewidującego możliwość proporcjonalnego zbycia akcji na rzecz Spółki przez wszystkich akcjonariuszy; (b) w ramach programu skupu akcji własnych Spółka zaproponuje akcjonariuszom posiadającym akcje złożenie ofert sprzedaży tych akcji na rzecz Spółki; (c) łączna liczba nabywanych akcji nie spowoduje, że Spółka bezpośrednio lub pośrednio będzie posiadała więcej niż 30 % ogólnej liczby głosów; (d) kwota środków przeznaczonych na nabywanie akcji własnych, obejmująca łącznie cenę nabycia akcji własnych powiększoną o koszty ich nabycia, będzie nie większa niż 9.965.000,00 PLN (dziewięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy  ) złotych i zostanie pokryta z kapitału rezerwowego Spółki; (e) nabycie akcji własnych może nastąpić za cenę nie wyższą niż 2,00 zł, przy czym cenę zakupu akcji określi Zarząd Spółki, na podstawie udzielonego przez WZA upoważnienia (f) akcje własne nabyte przez Spółkę mogą zostać przeznaczone wyłącznie do umorzenia i w konsekwencji do obniżenia kapitału zakładowego, (g) nabycie akcji własnych w ramach programu skupu winno nastąpić od dnia podjęcia niniejszej Uchwały do 31 grudnia 2019 roku, nie dłużej jednak niż do nabycia maksymalnej liczby akcji określonej w Uchwale WZA, przy czym może być ono realizowane w powyższym okresie jednorazowo (w całości) lub w częściach (w transzach), w terminie lub terminach określonych przez Zarząd Spółki; (h) Zarząd Spółki ma obowiązek prowadzić skup akcji własnych z zapewnieniem równego i proporcjonalnego dostępu akcjonariuszy do realizacji prawa sprzedaży akcji własnych, w tym zobowiązany jest do przeprowadzenia proporcjonalnej redukcji w procesie nabywania akcji własnych przy zachowaniu zasady równego traktowania wszystkich akcjonariuszy oraz poszanowania prawa akcjonariuszy mniejszościowych.

 

Przedmiotem niniejszej Oferty zakupu są akcje imienne oraz akcje na okaziciela („Akcje”), które Spółka zamierza nabyć, w celu umorzenia a w konsekwencji obniżenia kapitału zakładowego Spółki.

 

Niniejsza Oferta nie stanowi wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 512 z późniejszymi zmianami). W szczególności, do niniejszej Oferty nie mają zastosowania art. 77 oraz 79 tej ustawy. Niniejsza Oferta nie stanowi również oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz. 1025 z późniejszymi zmianami).

 

Spółka ogłosiła skup akcji własnych w formie niniejszej Oferty, celu zapewnienia równego traktowania akcjonariuszy.

 

Oferty nie należy traktować jako porady inwestycyjnej, prawnej lub podatkowej. W sprawach związanych z Ofertą, akcjonariusze Spółki powinni skorzystać z porady podmiotów świadczących usługi doradcze w zakresie inwestycji oraz przepisów prawnych i podatkowych.

 

Niniejszy dokument Oferty nie wymaga zatwierdzenia.


 

Tekst Oferty jest dostępny na stronie internetowej Spółki : http://www.solar-energy.pl

 

 

 

I. AKCJE OBJĘTE OFERTĄ

 

 

Przedmiotem Oferty jest nie więcej niż 10.179.243 (słownie: dziesięć milionów sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście czterdzieści trzy) Akcje Spółki, które na dzień ogłaszania Oferty stanowią nie więcej niż 30,00% kapitału zakładowego Spółki.

 

Na dzień ogłoszenia niniejszej Oferty Solar-Energy SA nie posiada żadnych akcji własnych.

 

 

II. CENA ZAKUPU AKCJI

 

 

Cena zakupu Akcji została określona w Uchwale Zarządu Spółki nr 01/012019 z dnia 4 stycznia 2019 roku podjętej na podstawie upoważnienia określonego w Uchwale WZA i wynosi 0,20  (słownie: dwadzieścia groszy) za jedną Akcję.

 

Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany ceny zakupu Akcji wskazanej w niniejszej Ofercie, z poniższym zastrzeżeniem:

 

i)          w przypadku zmiany ceny zakupu Akcji na cenę wyższą od określonej w Ofercie, Spółka zobowiązuje się zapłacić nowa cenę wszystkim akcjonariuszom, również tym którzy złożyli formularz Oferty Sprzedaży Akcji zanim ogłoszono zmianę ceny,

 

ii)        w przypadku zmiany ceny zakupu Akcji na cenę niższą od określonej w Ofercie, Spółka zobowiązuje się zapłacić akcjonariuszom, którzy złożyli formularz Oferty Sprzedaży Akcji zanim ogłoszono zmianę ceny, cenę po jakiej faktycznie się zapisywali tj. wyższą cenę. Pozostałym akcjonariuszom, którzy złożyli formularz Oferty Sprzedaży Akcji po ogłoszeniu zmiany ceny, Spółka zapłaci cenę po zmianie.

 

W przypadku dokonania zmiany ceny zakupu Akcji stosowna informacja zostanie podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki.

 

 

III. HARMONOGRAM OFERTY

 

 

Termin ogłoszenia Oferty: 7 stycznia 2019 r.,

 

Termin rozpoczęcia przyjmowania Ofert Sprzedaży Akcji: 7 stycznia 2019 r.

 

Termin zakończenia przyjmowania Ofert Sprzedaży Akcji: 21 stycznia2019 r. godz. 14.00.

 

Przewidywany termin zawarcia i rozliczenia transakcji nabycia Akcji: 28 stycznia 2019 r.

 

Spółka zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przeprowadzenia Oferty zarówno przed jak i po jej rozpoczęciu, jak również do zmiany terminów wskazanych w niniejszej Ofercie. W przypadku odwołania Oferty lub zmiany terminów, stosowna informacja zostanie podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki.

 

 

IV. PODMIOTY UPRAWONIONE DO SPRZEDAŻY AKCJI W RAMACH OFERTY

 

 

Podmiotami uprawnionymi do składania Ofert Sprzedaży Akcji w ramach Oferty są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, będące posiadaczami Akcji.

 

Akcje objęte ofertami sprzedaży składanymi w odpowiedzi na niniejszą Ofertę i będące przedmiotem transakcji sprzedaży muszą być w pełni zbywalne i wolne od obciążeń jakimikolwiek prawami osób trzecich, w szczególności tymi których treść uniemożliwia ich zbycie w odpowiedzi na Ofertę, np. nie mogą być obciążone zastawem.

 

 

 

 

V. PROCEDURA SKŁADANIA OFERT SPRZEDAŻY AKCJI

 

Akcjonariusze uprawnieni do sprzedaży Akcji w ramach Oferty mogą składać Oferty Sprzedaży Akcji, telefonicznie w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach 10-14.00 pod numerem tel. 22-487-81-78  za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! w dniach ważności oferty .

 

Akcjonariusz zamierzający sprzedać Akcje w ramach Oferty powinien w okresie od 7 stycznia do 21 stycznia 2019 r. (z zastrzeżeniem, że w dniu 21 stycznia 2019 r. wyłącznie do godz. 14.00) dokonać następujących czynności:

 

A.              złożyć w Spółce posiadane akcje do depozytu lub w przypadku akcji które nie zostały wydane złożyć deklarację blokady wydania tych akcji oraz ich zdeponowania przez Spółkę, oraz

 

B.              złożyć w siedzibie Spółki Warszawa,  ul. Pańska nr 73, :

 

 

i)              formularz Oferty Sprzedaży Akcji (formularz Oferty Sprzedaży Akcji powinien być wypełniony i podpisany w dwóch egzemplarzach , po jednym dla Akcjonariusza składającego Ofertę Sprzedaży

 

Akcji oraz Spółki) – ZAŁĄCZNIK NR 1.

ii)            posiadane w formie papierowej akcje lub żądanie ich wydania i zdeponowania w celu umorzenia

 

 

Osoby fizyczne odpowiadające na Ofertę, powinny okazać w wybranym Punkcie Obsługi Klienta przyjmującym Oferty Sprzedaży Akcji dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport), a osoby fizyczne reprezentujące osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, powinny dodatkowo przedstawić aktualny wypis (wyciąg) z odpowiedniego rejestru lub inny dokument potwierdzający umocowanie do działania w imieniu tej osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej (jeżeli takie umocowanie nie wynika z przedstawionego wypisu z odpowiedniego rejestru).

 

W celu ujednolicenia dokumentów potrzebnych do złożenia Oferty Sprzedaży Akcji komplet formularzy będzie dostępny na stronie internetowej Spółki.

 

Formularze składane przez Akcjonariuszy powinny być prawidłowo sporządzone i podpisane, pod rygorem bezskuteczności zapisu.

 

Każda ze składanych przez Akcjonariusza Ofert Sprzedaży Akcji powinna opiewać na liczbę Akcji Spółki. W przypadku, gdy liczba Akcji Spółki, wskazana w formularzu Oferty Sprzedaży będzie mniejsza niż liczba Akcji Spółki wskazana w świadectwie depozytowym, taki formularz Oferty Sprzedaży zostanie przyjęty, z zastrzeżeniem, że taka Oferta Sprzedaży będzie realizowana do wysokości liczby Akcji IMPERA CAPITAL S.A., wskazanej w tym formularzu. W przypadku, gdy liczba Akcji Spółki, wskazana w formularzu Oferty Sprzedaży będzie większa niż w liczba Akcji Spółki w załączonym świadectwie depozytowym, taka Oferta Sprzedaży nie zostanie przyjęta.

 

Złożenie Oferty Sprzedaży Akcji musi być bezwarunkowe i nieodwołalne, nie może zawierać jakichkolwiek zastrzeżeń oraz wiąże osobę składającą do zakończenia sesji giełdowej w dniu przeniesienia własności Akcji w KDPW SA albo do dnia odwołania Oferty przez Spółkę. Wszelkie konsekwencje, z nieważnością Oferty Sprzedaży Akcji włącznie, wynikające ze złożenia Oferty Sprzedaży niezgodnie z niniejszą Ofertą ponosi Akcjonariusz.

 

Spółka oraz Dom Maklerski nie ponoszą odpowiedzialności za niezrealizowanie Ofert Sprzedaży Akcji, które Dom Maklerski otrzyma przed rozpoczęciem lub po upływie terminu przyjmowania Ofert Sprzedaży Akcji, jak również Ofert Sprzedaży złożonych w nieprawidłowy sposób lub nieczytelnych albo do których nie załączono odpowiednich dokumentów.

 

 

KORESPONDENCYJNE SKŁADANIE OFERTY SPRZEDAŻY AKCJI

 

Akcjonariusze zamierzający złożyć Ofertę Sprzedaży Akcji drogą korespondencyjną, powinny przesłać listem poleconym lub za pośrednictwem kuriera określone poniżej dokumenty w takim terminie, aby dotarły do siedziby Solar-Energy S.A. nie później niż w ostatnim dniu przyjmowania Oferty Sprzedaży Akcji do godziny 14.00:

 

i)          oryginał akcji lub żądanie wydania akcji w celu ich zdeponowania w Spółce do czasu ich umorzenia

 

ii)        prawidłowo wypełniony i podpisany formularz Oferty Sprzedaży Akcji – przy czym podpis osoby składającej Ofertę Sprzedaży Akcji oraz jej umocowanie powinny być poświadczone przez notariusza.

 

 

Wymienione powyżej dokumenty należy przesłać na adres:

 

 

Solar-Energy S.A.

ul. Pańska 73

 

00-832 Warszawa

 

z dopiskiem na kopercie „Skup akcji –Solar -Energy  S.A. ”.

 

Osoby składające zapis drogą korespondencyjną powinny uwzględnić w swoich działaniach fakt, że nadanie dokumentów związanych ze składaną Ofertą Sprzedaży Akcji nawet kilka dni przed zakończeniem okresu przyjmowania Ofert Sprzedaży może nie doprowadzić do skutecznego złożenia takiej Oferty Sprzedaży.

 

Ponadto osoby składające zapis drogą korespondencyjną powinny uwzględnić w swoich działaniach fakt, że dokumenty w ostatnim dniu przyjmowania formularzy Oferty Sprzedaży Akcji przyjmowane są do godziny 14.00.

 

Spółka nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za skutki niedoręczonej w terminie korespondencji związanej z Ofertą Sprzedaży niezależnie od sposobu i terminu jej nadania.

 

 

VI. DZIAŁANIE ZA POŚREDNICTWEM PEŁNOMOCNIKA

 

 

Złożenie zapisu na sprzedaż Akcji przez pełnomocnika jest możliwe na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego w następującej formie:

 

 

i)               pełnomocnictwa sporządzonego w formie aktu notarialnego lub

 

ii)             pełnomocnictwa z podpisem poświadczonym notarialnie.

 

Jeżeli przepisy prawa lub umowy międzynarodowe, których stroną jest Rzeczpospolita Polska nie stanowią inaczej pełnomocnictwo udzielane za granicą powinno zostać poświadczone przez notariusza i opatrzone apostille lub uwierzytelnione przez polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny i przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego w Polsce.

 

Pełnomocnictwo powinno zawierać dane osobowe osoby pełnomocnika i mocodawcy oraz winno upoważniać pełnomocnika do:

 1)             złożenia nieodwołalnej dyspozycji sprzedaży Akcji z datą ważności do zakończenia oferty;

 

2)             złożenia w podmiocie prowadzącym rachunek papierów wartościowych mocodawcy nieodwołalnej dyspozycji wystawienia instrukcji rozliczeniowej, pozwalającej na przeniesienie własności Akcji na rzecz Spółki, na warunkach określonych w Ofercie;

 

 

3)             złożenia akcji lub dyspozycji o której mowa w ofercie oraz formularza Oferty Sprzedaży Akcji w odpowiedzi na Ofertę oraz innych niezbędnych oświadczeń związanych z odpowiedzią na Ofertę.

 

W przypadku gdy pełnomocnictwo zostanie udzielone osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej osoba składająca Ofertę Sprzedaży poza dokumentem pełnomocnictwa zobowiązana jest przedstawić:

 

i)               aktualny wypis z odpowiedniego rejestru oraz umocowanie do złożenia zapisu jeżeli nie wynika ono z przedstawionego wypisu z rejestru lub

 

ii)             w przypadku podmiotów mających siedzibę za granicą - aktualny wypis z odpowiedniego rejestru lub inny dokument urzędowy zawierający podstawowe dane o Pełnomocniku, z którego wynika jego status prawny, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji, opatrzony - jeżeli przepisy prawa lub umowy międzynarodowe, których stroną jest Rzeczypospolita Polska nie stanowią inaczej - apostille lub uwierzytelniony przez polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny i przetłumaczony na język polski przez tłumacza przysięgłego w Polsce.

 

 

VII. NABYWANIE AKCJI OD AKCJONARIUSZY

 

 

W ramach Oferty Spółka nabędzie nie więcej niż 10.179.243 (słownie: dziesięć milionów sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście czterdzieści trzy) Akcji Spółki od akcjonariuszy, którzy złożą prawidłowo Oferty Sprzedaży Akcji w terminie przyjmowania Ofert Sprzedaży Akcji.

 

W przypadku, gdy liczba Akcji objętych złożonymi Ofertami Sprzedaży Akcji w terminie przyjmowania Ofert Sprzedaży Akcji będzie większa 10.179.243 (słownie: dziesięć milionów sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście czterdzieści trzy), wszystkie Oferty Sprzedaży Akcji zostaną zredukowane proporcjonalnie.

 

W przypadku, gdy po zastosowaniu proporcjonalnej redukcji Akcji pozostaną ułamkowe części Akcji, Akcje te będą alokowane kolejno począwszy od największych Ofert Sprzedaży Akcji do najmniejszych, aż do całkowitego wyczerpania.

 

Akcjonariusze mogą w trakcie okresu przyjmowania Ofert Sprzedaży Akcji składać dowolną liczbę Ofert Sprzedaży Akcji. W procesie dokonywania proporcjonalnej redukcji, o którym mowa powyżej, każda z Ofert Sprzedaży Akcji złożona przez jednego akcjonariusza będzie traktowana oddzielnie.

 

Zaakceptowane zostaną wyłącznie Oferty Sprzedaży Akcji złożone zgodnie z warunkami niniejszej Oferty. W szczególności nie zostaną zaakceptowane Oferty Sprzedaży Akcji z niewłaściwie lub nie w pełni wypełnionymi formularzami Oferty Sprzedaży Akcji lub Oferty Sprzedaży Akcji, do których nie dołączono  akcji lub dołączono błędnie sporządzone żądanie o którym mowa w niniejszym dokumencie.

 

Nie zostaną także zaakceptowane Oferty Sprzedaży Akcji składane drogą korespondencyjną otrzymane przez Solar-Energy S.A. przed rozpoczęciem lub po terminie zakończenia przyjmowania Ofert Sprzedaży Akcji, jak również Oferty Sprzedaży Akcji nieczytelne. 

 

Przeniesienie własności Akcji pomiędzy akcjonariuszem a Spółką zostanie rozliczone poprzez przeniesienie własności Akcji od  akcjonariuszy, którzy złożą prawidłowe Oferty Sprzedaży Akcji (po uwzględnieniu ewentualnej redukcji zgodnie z powyższymi postanowieniami Oferty).

 

 

 

 

VIII. NABYWANIE AKCJI SPÓŁKI OD AKCJONARIUSZY ZASADY REDUKCJI  

 

 

Spółka przyjmie Oferty Sprzedaży Akcji złożone w terminie przyjmowania Ofert Sprzedaży Akcji i nabędzie akcje własne na ich podstawie zgodnie z opisanymi poniżej zasadami redukcji. 

 

W wyniku przeprowadzenia nabywania akcji w ramach Skupu Akcji Własnych, tj. na podstawie niniejszej Oferty, Spółka nabędzie łącznie akcje własne w liczbie nie większej niż 10.179.243 (słownie: dziesięć milionów sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście czterdzieści trzy) akcji Spółki, co stanowi nie więcej niż 30 % kapitału zakładowego Spółki.

 

Wskazana powyżej maksymalna liczba akcji, które Spółka nabędzie w ramach Skupu Akcji Własnych, jest maksymalną liczbą akcji, jakie Spółka nabędzie łącznie od akcjonariuszy Spółki zgłaszających oferty sprzedaży na podstawie niniejszej Oferty. Liczba akcji wskazywana przez akcjonariuszy w ofertach sprzedaży będzie podlegała proporcjonalnej redukcji pomiędzy wszystkich akcjonariuszy zgłaszających się w ramach Skupu Akcji Własnych, zarówno posiadających akcje na okaziciela, jak i akcje imienne.

 

W przypadku, gdy łączna liczba akcji Spółki objętych wszystkimi Ofertami Sprzedaży Akcji złożonymi przez akcjonariuszy w terminie przyjmowania Ofert Sprzedaży Akcji na podstawie niniejszej Oferty, będzie wyższa niż 10.179.243 (słownie: dziesięć milionów sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście czterdzieści trzy), Spółka dokona proporcjonalnej redukcji liczby akcji objętych Ofertami Sprzedaży Akcji, z zastosowaniem poniżej opisanej stopy alokacji.

 

Stopa alokacji będzie wynikiem dzielenia liczby 10.179.243 (słownie: dziesięć milionów sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście czterdzieści trzy) przez łączną liczbę akcji Spółki objętych wszystkimi Ofertami Sprzedaży Akcji złożonymi w terminie ich przyjmowania. Stopa alokacji będzie jednakowa dla akcji na okaziciela i akcji imiennych.

 

Ustalenie ostatecznej liczby akcji nabywanych od poszczególnych akcjonariuszy polegać będzie na pomnożeniu liczby akcji objętej Ofertą Sprzedaży Akcji złożonej przez danego akcjonariusza przez stopę alokacji (o której mowa powyżej), a następnie zaokrągleniu otrzymanego w ten sposób iloczynu w dół do najbliżej pełnej akcji.

 

Akcje pozostałe po zastosowaniu powyższego zaokrąglenia (tj. akcje w liczbie stanowiącej różnicę pomiędzy liczbą 10.179.243 (słownie: dziesięć milionów sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście czterdzieści trzy), a łączną liczbą akcji objętych zredukowanymi i zaokrąglonymi Ofertami Sprzedaży Akcji) będą alokowane po jednej kolejno począwszy od największych Ofert Sprzedaży Akcji do najmniejszych, aż do całkowitego przydzielenia akcji w liczbie równej 10.179.243 (słownie: dziesięć milionów sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście czterdzieści trzy)

 

 

IX. ZAPŁATA CENY ZAKUPU

 

 

Wszystkie Akcje nabywane przez Spółkę w ramach Oferty zostaną opłacone gotówką.

 

Kwota stanowiąca iloczyn liczby Akcji nabywanych od poszczególnych akcjonariuszy składających Oferty Sprzedaży Akcji (z uwzględnieniem ewentualnej redukcji zapisów) oraz ceny za jedną Akcję, zostanie przekazana na rachunki podmiotów prowadzących rachunki dla akcjonariuszy (wystawiających instrukcje rozliczeniowe) zbiorczo dla wszystkich akcjonariuszy posiadających rachunki papierów wartościowych w danym podmiocie.

 

Kwota stanowiąca iloczyn ostatecznej liczby Akcji nabywanych od poszczególnych akcjonariuszy oraz ceny za jedną Akcję może zostać pomniejszona o należną prowizję oraz inne opłaty, o ile taka prowizja lub opłaty będą pobrane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych Akcjonariusza zgodnie z taryfą opłat takiego podmiotu. Akcjonariusze zamierzający złożyć Oferty Sprzedaży Akcji powinni skontaktować się z podmiotami prowadzącymi ich rachunki papierów wartościowych w celu ustalenia wysokości opłat należnych tym podmiotom z tytułu przeniesienia własności Akcji w ramach Oferty.

 

Przeniesienie Akcji będących przedmiotem Ofert Sprzedaży Akcji złożonych przez akcjonariuszy, powinno nastąpić niezwłocznie po otrzymaniu wyciągów z KDPW potwierdzających przeniesienie własności Akcji na Spółkę przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych dla tych akcjonariuszy.

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

 

FORMULARZ

 

Oferty Sprzedaży Akcji – Solar-Energy S.A.

 

 

Niniejszy dokument („Oferta Sprzedaży Akcji”, „Oferta”), pod warunkiem prawidłowego wypełnienia, stanowi odpowiedź na Ofertę nabycia Akcji Solar-Energy S.A. S.A. („Spółka”), ogłoszoną w dniu 07.01.2019 roku przez Spółkę. Dane zamieszczone w niniejszym formularzu oraz przekazanych w załączeniu dokumentach zostaną przekazane Spółce w celu dokonania rozliczenia transakcji nabycia Akcji Spółki.

 

1.Imię i nazwisko / Firma:____________________________________________________________________________

 

Ulica, nr domu, nr lokalu           _____________________________  Kod: __-___ Miejscowość: _______________Kraj: ______

 

Telefon:                                          __________  _________  __________

 

Adres korespondencyjny (jeśli inny niż powyższy)

 

Ulica, nr domu, nr lokalu           _____________________________  Kod: __-___ Miejscowość: _______________Kraj: ______

 

 

PESEL, seria i nr. dok. tożsamości/REGON: _______________________________________

 

(w przypadku nierezydentów numer i rodzaj dokumentu stwierdzającego tożsamość lub numer właściwego rejestru zagranicznego)

 

 

KRS/ nr wpisu lub REGON ………………………..….……………....…

 

(w przypadku osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą)

 

 

Forma prawna składającego ofertę:


 

□ os. fizyczna               □ os. prawna

 

Status dewizowy składającego ofertę:


 

 

□ jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej

 


 

□ rezydent                     □ nierezydent


 

1.  ____________________________________________________________________

 

2.  ____________________________________________________________________

 

 

 

1.  ____________________________________________________________________

 

2.  ___________________________________________________________________

 

 

 

2. Akcje oferowane przez Akcjonariusza do sprzedaży

 

Rodzaj  akcji  oferowanych do sprzedaży: akcje imienne oraz zwykłe na okaziciela Solar-Energy S.A.

 

 


Liczba Akcji oferowanych przez Akcjonariusza do sprzedaży, zablokowanych w podmiocie prowadzącym rachunek papierów wartościowych: ___________________

 

słownie:         _____________________________________________________________________________________________

 

Cena jednej akcji: 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy)

 

Wartość Akcji oferowanych do sprzedaży: (iloczyn liczby Akcji oferowanych do sprzedaży i Ceny Zakupu):                                               

 

____________________________________

 

 

słownie:   _________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

3. Oświadczenia składającego Ofertę sprzedaży Akcji

 

Ja, niżej podpisany(a) w imieniu własnym / jako pełnomocnik osoby /w imieniu firmy, którą reprezentuję, wskazanej w pkt 2 powyżej oświadczam, że:

 

(a)      zapoznałem(am) się z treścią Oferty zakupu Akcji opublikowanej w dniu 07.01.2019 r. i akceptuję jej warunki, w szczególności zasady nabywania akcji Spółki od Akcjonariuszy oraz zasady redukcji,

 

(b)      załączam dokument poświadczający prawo własności akcji, ,

 

(c)      Akcje są wolne od jakichkolwiek obciążeń i praw osób trzecich, w tym zastawu, zastawu rejestrowego, zastawu finansowego,

 

(d)      niniejsza Oferta sprzedaży Akcji jest ważna do dnia wskazanego w treści Oferty i do tego dnia nie może być odwołana ani w żaden inny sposób modyfikowana. Oferta ta może zostać przyjęta przez Spółkę także w części, przez co rozumie się możliwość nabycia przez Spółkę mniejszej liczby akcji niż wskazana w pkt 3, na warunkach określonych w Ofercie, jednak po tej samej cenie jednostkowej,

 

(e)    wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Oferty zakupu Akcji Spółki oraz zostałem poinformowany, iż administratorem moich danych osobowych jest Spółka, a także otrzymałem informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez administratora zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),

 

 

 

Potwierdzam poprawność danych zawartych w niniejszej Ofercie sprzedaży Akcji.

 

 

 

 

 

                _______________________________                                                                       _______________________________­­____

Podpis osoby składającej

 

 

Data oraz podpis i pieczęć osoby przyjmującej

Ofertę Sprzedaży Akcji

 

            Ofertę Sprzedaży Akcji