• Wir garantieren bis zu 40% mehr Energie
  Wir garantieren bis zu 40% mehr Energie
 • Dach von Energie gebaut
  Dach von Energie gebaut
 • Wechselrichter und Energiespeicher
  Wechselrichter und Energiespeicher
 • Innovative Technik
  Innovative Technik
 • Umweltfreundlich
  Umweltfreundlich
 • Moderne Lösungen
  Moderne Lösungen
 • Photovoltaik-Module
  Photovoltaik-Module
 • Vorteile der Photovoltaik
  Vorteile der Photovoltaik

Mając pełną świadomość, że sukces Spółki zależy głównie od spełnienia potrzeb i oczekiwań Klientów oraz ich zadowolenia, Zarząd SOLAR – ENERGY S.A. przyjmuje jako cel nadrzędny produkcję wyrobów konkurencyjnych na rynku zarówno pod względem jakościowym, jak i cenowym, przy jednoczesnym respektowaniu wymagań związanych z ochroną środowiska naturalnego.

Zarząd deklaruje ciągłą poprawę skuteczności swoich działań na rzecz zmniejszania i zapobiegania zanieczyszczaniu środowiska, jak również dążenie do spełniania wymagań wynikających z przepisów dotyczących ochrony środowiska.

Produkując moduły fotowoltaiczne firma stawia przed sobą jako główne cele jakościowe oraz środowiskowe:

 • nieustanny rozwój firmy w zakresie produkcji modułów fotowoltaicznych,
 • podnoszenie jakości produkowanych wyrobów,
 • redukcja liczby reklamacji,
 • zwiększenie zakresu oferowanych wyrobów,
 • ograniczanie emisji zanieczyszczeń do atmosfery,
 • ochronę gleby,
 • racjonalne użytkowanie surowców, materiałów, energii i wody,
 • działanie na rzecz ochrony środowiska naturalnego.

Tak zdefiniowane cele realizuje poprzez:

 • wnikliwy przegląd wymagań i oczekiwań Klientów,
 • ciągłe monitorowanie zewnętrznych wymagań środowiskowych oraz trendów jakościowych,
 • rzetelną i terminową realizację zleceń,
 • sprawdzony system oceny i doboru dostawców,
 • zaangażowanie całej załogi w sprawy jakości i ochrony środowiska.

Gwarancją realizacji tak sformułowanej polityki jakości i środowiska jest wdrożony, utrzymywany i ciągle doskonalony Zintegrowany System Zarządzania zgodny z wymaganiami norm PN-EN ISO 9001:2015 oraz PN-EN ISO 14001:2015. Zarząd zobowiązuje wszystkich pracowników do znajomości i przestrzegania niniejszej polityki. W ramach przeglądu zarządzania prowadzonego przez Kierownictwo, Zarząd będzie oceniał, czy polityka ta jest ciągle przydatna i nie wymaga zmian przy zmieniających się uwarunkowaniach.

POLITYKA JAKOŚCI I OCHRONY ŚRODOWISKOWA jest dostępna dla wszystkich zainteresowanych stron.