• We guarantee up to 40% more energy!
  We guarantee up to 40% more energy!
 • Roof constructed from energy
  Roof constructed from energy
 • Highly performance mono and poly panels in any configuration
  Highly performance mono and poly panels in any configuration
 • Inverters and energy storage
  Inverters and energy storage
 • Hybrid heating panel
  Hybrid heating panel
 • Hybrid - electricity and hot water at the same time
  Hybrid - electricity and hot water at the same time
 • Innovative technology
  Innovative technology
 • Ecological energy sources
  Ecological energy sources

Przepisy prawa na podstawie, których została utworzona Spółka Solar-Energy S.A.

Spółka została utworzona na podstawie przepisów prawa polskiego, w szczególności ustawy Kodeks spółek handlowych.

10 sierpnia 2009 roku nastąpiło podpisanie Statutu, a tym samym zawiązanie spółki Solar – Energy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 18 sierpnia 2009 nastąpił wpis spółki do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000335143. Kapitał zakładowy Spółki wynosił 1.000.000,00 zł i dzielił się na 2.000 udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł każdy. Pan Zbigniew Kulik oraz Pan Zdzisław Piotr Miaśkiewicz objęli wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki i pokryli je wkładem pieniężnym.

17 marca 2011 roku nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Solar – Energy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Kapitał zakładowy Spółki wynosił 1.500.000 zł i dzielił się na 3.000 udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł każdy. Pan Zbigniew Kulik objął 500 udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł każdy oraz Pan Zdzisław Piotr Miaśkiewicz objął 500 udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł każdy. Wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki zostały pokryte wkładem pieniężnym.

10 maja 2011 roku Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Solar – Energy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością podjęło uchwałę o przekształceniu ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną pod firmą Solar – Energy Spółka Akcyjna. Uchwała Nr 1/2011 została podjęta przed Notariuszem Joanną Ślizak, z Kancelarii Notarialnej przy ul. Siennej 72/5 w Warszawie, Repertorium A numer 3321/2011.

Przekształcenie Solar – Energy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nastąpiło na podstawie art. 551 § 1 i następnych ustawy Kodeks spółek handlowych. Przekształcenie nastąpiło poprzez zmianę formy prawnej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na spółkę akcyjną.

Kapitał zakładowy spółki przekształconej: Solar – Energy Spółka Akcyjna został określony na kwotę 1.500.000,00 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych) i dzieli się na 9.000.000 (słownie: dziewięć milionów) akcji imiennych serii A, uprzywilejowanych co do głosu w ten sposób, że na jedną akcję przypadają dwa głosy oraz 6.000.000 (słownie sześć milionów) akcji serii B, zwykłych, na okaziciela; wszystkie o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.

Stosunek wymiany udziałów spółki przekształcanej na akcje spółki przekształconej przedstawia się następująco. W spółce przekształcanej istniało 3.000 (słownie: trzy tysiące) udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) każdy. Natomiast w spółce przekształconej zostało wydanych 15.000.000 (słownie: piętnaście milionów) akcji, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda. Oznacza to, że na każdy 1 (słownie: jeden) udział spółki przekształcanej przypada 5.000 (słownie: pięć tysięcy) akcji spółki przekształconej.

Wpisu w dniu 1 czerwca 2011 roku dokonał Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000387831.

Obecnie kapitał spółki wynosi: 3 393 081,20 zł